RPH

CONTOH  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran         : Bahasa Melayu
Tahun                        : 3 Cerdas
Tarikh                         : 16 Mac 2011
Masa                          : 10.10 – 11.10 pagi (60 minit)
Bilangan murid        : 30 orang
Tajuk                          : Keluarga Alif
Objektif                       : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i.              Membaca petikan bertajuk “Keluarga Alif” dengan sebutan dan intonasi yang betul
ii.            Memberikan maklumat yang tersurat atau tersirat dalam petikan yang telah disediakan.
iii.           Mengenalpasti kata nama khas, kata nama am, kata hubung, kata adjektif, kata kerja, ayat majmuk, ayat tunggal.

Fokus utama :
5.1 Membaca perkataan dengan kuat dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras : 1 (i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Fokus sampingan :
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat
Aras : 1 (i) menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang pengalaman
sedia ada.

Kemahiran bahasa              : mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Sistem bahasa                     :
1.    Morfologi : Kata nama khas, kata nama am, kata hubung, kata adjektif kata kerja
2.    Sintaksis : Ayat tunggal, ayat majmuk, ayat tanya
3.    Kosa kata : tanggungjawab, mendidik, gotong-royong, cemerlang, beruntung, membimbing
Pengisian Kurikulum          :
a.    Ilmu Kekeluargaan, Biologi, Moral
b.    Nilai murni : hormat-menghormati, bahagia, kasih sayang, bekerjasama
c.    Kemahiran bernilai tambah :
- Kemahiran berfikir : menghubungkait, menganalisis, penyelesaian masalah
- Kecerdasan pelbagai : imaginasi, muzik
- Strategi : kontektual, direktif, metakognitif

Pengetahuan sedia ada :
-       berlaku pada diri sendiri
-       membina ayat
-       mempunyai keluarga sendiri

Bahan Bantu Belajar :
-       Lagu Saujana-Keluarga Bahagia
-       Petikan keluarga Arif
-       Lembaran Pengurusan Grafik
-       Teka silang kata
-       Instrumen Penilaian Kemahiran Menulis


LANGKAH/
MASA
ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN


Set induksi
(5 minit)
Soalan :
1.    Adakah kamu mempunyai keluarga?
2.    Berapakah bilangan keluarga kamu?
3.    Apakah aktiviti yang kamu lakukan bersama keluarga pada hujung minggu?
-       Guru memperdengarkan lagu Keluarga Bahagia dan meminta pelajar menyanyi bersama-sama
-       Guru dan murid bersoal jawab tentang keluarga
-       Guru mengaitkan tajuk pelajaran

BBM:
Lagu Keluarga Bahagia
Lirik lagu
Komputer/LCD
Nilai :
Kasih sayang
Hormat-menghormati


Langkah 1
(15 minit)


Petikan Keluarga Lina
( Rujuk Lampiran A)

-       Murid diperdengarkan bacaan petikan
-       Murid diminta membaca petikan secara beramai-ramai
-       Beberapa orang wakil murid diminta untuk membaca petikan
-       Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan

BBM:
Petikan Keluarga Arif
Strategi :
Direktif
kontekstual


Langkah 2
(20 minit)


Kad-kad Arahan :
( Rujuk Lampiran B )

Kumpulan 1 & 2 :
Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi

Kumpulan 3 & 4 :
Membina 5 ayat berdasarkan petikan yang diberikan
-       Kelas dibahagikan kepada 4 kumpulan.
-       Setiap kumpulan diminta menyelesaikan tugasan yang diberi berdasarkan kad-kad arahan
-       Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

KB :
Penyelesaian Masalah
KP :
Verbal linguistik
BBB :
Kad-kad arahan
Strategi :
Kontekstual Metakognitif

Nilai :
Kerjasama
Berkeyakinan

Langkah 3
(15 minit)


Menjawab teka silang kata
( Rujuk lampiran C )
-       Guru mengedarkan borang teka silang kata
-       Guru memberi penerangan kepada murid apa yang perlu dilakukan
-       Guru meminta murid menyelesaikan teka silang kata mengikut urutan nombor yang telah ditetapkan
-       Guru dan murid berbincang jawapan teka silang kata

Strategi :
Kontekstual metakognitif
KB :
Penyelesaian masalah


Penutup
(5 minit)


Penutup kognitif :
1.    Apakah yang telah kamu pelajari sebentar tadi?
2.    Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?
Penutup sosial :
1.    Murid diminta menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari
2.    Guru membuat penutup sosial


Kerja rumah : Membuat karangan pendek tentang keluarga saya pada buku kefahaman

Nilai murni :
- Kasih sayang
- Hormat-
menghormati
- Mengenang jasa ayah dan ibu

Refleksi :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan :
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________